Tendim informeert: verhoogde investeringsaftrek in tijden van corona

Op 23 juli werd de Wet inzake de verhoogde investeringsaftrek van 25% en de verlengde overdraagbaarheid van de investeringsaftrek in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De eerste maatregel werd in het leven geroepen om ondernemingen te stimuleren hun investeringen niet uit te stellen naar volgende jaren maar nog in 2020 te laten plaatsvinden.

Verhoogde investeringsaftrek

Het standaardpercentage van de eenmalige investeringsaftrek is voor ondernemingen op vandaag vastgesteld op 8%. Naar aanleiding van de Corona-crisis werd beslist het standaardpercentage te verhogen tot 25 % voor investeringen tussen 12/03/2020 en 31/12/2020. Voor investeringen tussen 01/01/2020 en 11/03/2020 blijft het standaardpercentage van 8% van toepassing.

Het verhoogd basispercentage geldt enerzijds voor vennootschappen die als kleine vennootschap worden aangemerkt in het belastbare tijdperk waarin de investering wordt verricht en anderzijds voor natuurlijke personen met beroepsinkomsten (in de categorieën winsten en baten).

Om de investeringsaftrek te kunnen genieten moet de investering gebeuren in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa die:

  • In nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht;
  • Tijdens het jaar of boekjaar;
  • En in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid (uitgesloten personenwagens en wagens voor dubbel gebruik, Investeringen die soms ook privé gebruikt worden (bv. GSM), Activa die geen verband hebben met de zelfstandige activiteit)

Voorbeeld: 
U doet een investering van € 10.000 euro tussen 12/03/2020 en 31/12/2020. De investeringsaftrek bedraagt dan € 10.000,00 x 25% = € 2.500,00 – uw voordeel bedraagt dan maximaal € 1.250,00 (belastingbesparing tegen hoogste tarief in PB 50%, excl. gemeentebel.). Opgelet het uiteindelijke voordeel is afhankelijk van de belastingsschijf waarin u valt. Bij vennootschappen is het voordeel uiteraard lager omdat daar het belastingpercentage lager is.

=> Contacteer uw boekhouder om zeker te zijn van welke voordelen u kan genieten. Deze informatie is louter informatief *.

Overdraagbaarheid investeringsaftrek

Wanneer een onderneming-rechtspersoon geen of onvoldoende winst maakt tijdens het huidige belastbare tijdperk waarvoor de verhoogde investeringsaftrek werd toegepast, kan het slechts éénmaal de “ongebruikte” investeringsaftrek naar een volgend belastbaar tijdperk overdragen. Natuurlijke personen (winsten en baten) kunnen de verhoogde éénmalige investeringsaftrek onbeperkt overdragen.

Met de wet van 23 juli wordt voor de onderneming-rechtspersoon de overdraagbaarheid nu verruimd naar twee jaar en dit voor investeringen in vaste activa die plaatsvonden in 2019. Zo is het mogelijk, als de investeringsaftrek ook in 2020 niet kon worden benut, om ze uitzonderlijk een tweede maal over te dragen naar het volgende belastbaar tijdperk 2021.

* Tendim kan op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor bovenstaande fiscale informatie. Deze informatie dient steeds met uw eigen boekhouder te worden afgestemd